Statut

STATUT FUNDACJI
DOLNOŚLĄSKA PERŁA MANIERYZMU W ŻÓRAWINIE

ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne

§ 1
Fundacja pod nazwą „Dolnośląska Perła Manieryzmu w Żórawinie”, zwana dalej „Fundacją” ustanowiona została przez Fundatorów: Andrzej Gospodarowicz, Piotr Oszczanowski, Cezary Chwilczyński, aktem notarialnym nr 1962/2018., sporządzonym w dniu 15.11.2018 r. w
Kancelarii Notarialnej we Wrocławiu przy ul. Purkiniego 1/311 przed notariuszem Maciejem Marszałem i działa na podstawie ustawy o fundacjach z dnia 6 kwietnia 1984 r. (Dz. U. Nr 46 z 1991 r. z późniejszymi zmianami) oraz niniejszego Statutu.

§2.
Fundacja posiada osobowość prawną.

§3.
1. Siedzibą Fundacji jest Żórawina.
2. Adresem Fundacji jest ul. Wrocławska 18, 55-020 Żórawina.

§4.
1. Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów, może ona prowadzić także działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej oraz współpracować z instytucjami zagranicznymi.
2. Fundacja realizuje swoje zadania samodzielnie lub we współpracy z innymi organizacjami.
3. Fundacja została powołana na czas nieokreślony.
4. Ministrem właściwym ze względu na cele Fundacji jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

§5.
Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania tylko majątkiem własnym.

§6.
1. Fundacja może ustanawiać medale, ordery oraz odznaki honorowe i przeznaczać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla celów obranych przez Fundację lub dla samej Fundacji.
2. Fundacja może przyznać tytuł honorowy „Przyjaciel Fundacji Dolnośląskiej Perły Manieryzmu w Żórawinie” osobom fizycznym i prawnym, współpracującym z Fundacją.
3. Fundacja może posiadać własne znaki graficzne.
4. Fundacja może przyjąć do współpracy wolontariuszy, którzy zaoferują swoją pomoc w przeprowadzaniu działań zgodnych ze Statutem.

ROZDZIAŁ II Cel i zasady działania Fundacji

§7
1. Naczelnym Celem Fundacji jest ochrona i restauracja, jak również promocja Kościoła Świętej Trójcy w Żórawinie wraz z okalającym go terenem o następujących numerach działek: 516 i 518 w obrębie Żórawina w gminie Żórawina, zwanym dalej Zabytkiem.

2. Celami Fundacji są również w szczególności:
a. Odtworzenie substancji zabytkowej zgodnie ze standardami pracy konserwatorskiej;
b. Gromadzenie i pozyskiwanie znajdujących się poza obiektem zbiorów kultury materialnej i duchowej należących do Zabytku, a zwłaszcza elementów wyposażenia Zabytku;
c. Rewitalizacja terenu okalającego Kościół Świętej Trójcy w Żórawinie;
d. Działania na rzecz udostępniania Zabytku zwiedzającym;
e. Promocja i popularyzacja historii, tradycji i kultury tego miejsca jako Perły Manieryzmu m.in. poprzez działalność edukacyjną;
f. Inspirowanie działań interdyscyplinarnych, skupienie wokół celów Fundacji twórców, artystów, ludzi nauki, współdziałanie z instytucjami i organizacjami kultury, placówkami naukowymi w realizacji celów statutowych Fundacji;
g. Inicjowanie aktywności gospodarczej w realizacji celów statutowych Fundacji.

§8.
Fundacja realizuje swoje cele w szczególności poprzez:
a. Pozyskiwanie środków finansowych na ochronę i restaurację Zabytku;
b. Podejmowanie decyzji o sposobie wydatkowania zebranych funduszy;
c. Podejmowanie działań mających na celu ewidencję ruchomych zabytków sztuki sakralnej przynależnych do Kościoła Świętej Trójcy w Żórawinie;
d. Zapewnienie rekompensaty materialnej podmiotom, które przekazały na rzecz Kościoła Świętej Trójcy w Żórawinie ruchome zabytki sztuki sakralnej;
e. Zlecenie wykonania rekonstrukcji nieistniejących lub znajdujących się poza obiektem elementów wyposażenia Kościoła Świętej Trójcy w Żórawinie;
f. Prowadzenie działalności edukacyjnej m.in. poprzez organizowanie wystaw, konkursów, sympozjów, wykładów i warsztatów zabytkoznawczych;
g. Prowadzenie działalności wydawniczej, połączonej z promocją produktów własnych i regionalnych związanych z Kościołem Świętej Trójcy w Żórawinie;
h. Podejmowanie współpracy z właścicielem Zabytku w realizacji celów statutowych Fundacji.

§9.
Cele Fundacji nie podlegają zmianie.

§10.
1. Fundacja realizuje swoje cele w ramach nieodpłatnej i odpłatnej działalności pożytku publicznego.
2. Prowadzenie nieodpłatnej i odpłatnej działalności wymaga rachunkowego wyodrębnienia tych form działalności w stopniu umożliwiającym określenie przychodów, kosztów i wyników z zastrzeżeniem przepisów o rachunkowości.

ROZDZIAŁ III Majątek i dochody Fundacji

§11.
1. Fundusz założycielski stanowi kwota 2 500,00 zł (słownie: dwa tysiące pięćset złotych 00/100), na który składa się kwota wpłacona przez fundatorów.
2. Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku jej działania.

§12.
1. Dochody Fundacji mogą pochodzić w szczególności z:
b. darowizn, spadków, zapisów;
c. dotacji, subwencji oraz grantów;
d. zbiórek publicznych, loterii i innych podobnych akcji;
e. dochodów z majątku Fundacji;
f. odsetek bankowych.
2. Całość dochodów uzyskiwanych przez Fundację jest przeznaczana wyłącznie na działalność statutową.

§13.
1. Dochody pochodzące z darowizn, spadków, zapisów mogą być użyte na realizację celów Fundacji tylko z poszanowaniem woli spadkobierców lub darczyńców.
2. W sprawach przyjęcia darowizn oraz dziedziczenia oświadczenia wymagane przepisami prawa składa Zarząd.

ROZDZIAŁ IV Organy Fundacji

§14.
a. Władzami Fundacji są:
a. Zarząd Fundacji,
b. Rada Fundacji,
c. Rada Naukowa Fundacji.
b. Członkowie Rady, Rady Naukowej oraz Zarządu Fundacji nie pobierają wynagrodzenia z tytułu udziału w pracach tego organu.

§15.
1. Rada Fundacji jest najwyższą władzą Fundacji.
2. Rada Fundacji składa się z 3 do 9 członków, w tym Przewodniczącego Rady oraz Wiceprzewodniczącego Rady.
3. Członków pierwszego składu Rady powołują Fundatorzy. Następnych Członków na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub dla rozszerzenia składu Rady powołuje Rada zwykłą większością głosów.
4. Członkostwo w Radzie Fundacji ustaje w przypadku:
a. odwołania przez Radę Fundacji na wniosek Przewodniczącego lub
Wiceprzewodniczący Rady w wyniku uchwały podjętej bezwzględną liczbą głosów przez pozostałych członków Rady Fundacji;
b. rezygnacji z członkostwa złożonej na piśmie Przewodniczącemu Rady Fundacji;
c. skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub za przestępstwo skarbowe;
d. śmierci członka Rady.
5. Nie można łączyć funkcji członka Rady Fundacji i członka Zarządu.
6. Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady, Wiceprzewodniczącego Rady oraz Sekretarza. Przewodniczący Rady kieruje jej pracami, reprezentuje Radę na zewnątrz oraz zwołuje i przewodniczy zebraniom Rady. Przewodniczącego Rady w razie
jego nieobecności zastępuje Wiceprzewodniczący Rady.

§16.
1. Rada zbiera się co najmniej raz na pół roku.
2. Posiedzenia Rady są zwoływane z własnej inicjatywy na wniosek Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego Rady lub na wniosek co najmniej 3 członków Rady Fundacji lub też na pisemny wniosek Zarządu Fundacji.
3. O posiedzeniu Rady muszą zostać poinformowani wszyscy członkowie na co najmniej 7 dni przed terminem posiedzenia.
4. Uchwały Rady Fundacji zapadają zwykłą większością głosów.
W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego, a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczącego.
5. W sprawach niecierpiących zwłoki Rada Fundacji może podejmować uchwały poza posiedzeniami. Podejmowanie uchwał odbywa się na piśmie, drogą elektroniczną lub za pośrednictwem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, następnie
pisemnie potwierdzonych przez członków Rady biorących udział w głosowaniu.

§17.
Do zadań Rady Fundacji należy w szczególności:
a. wybór i odwoływanie Prezesa i członków Zarządu,
b. uchwalenie Statutu i jego zmian,
c. uchwalenie regulaminu Rady i regulaminu Zarządu,
d. podejmowanie uchwał o realizacji projektu w ramach działalności odpłatnej,
e. wytyczenie głównych kierunków działalności Fundacji,
f. ocena pracy Zarządu, rozpatrywanie i zatwierdzenie corocznych sprawozdań i bilansu Fundacji,
g. kontrolowanie bieżącej działalności Zarządu Fundacji,
h. nadzór nad działalnością Fundacji,
i. ustalanie wysokości wynagrodzenia członków Zarządu za wykonanie dodatkowych czynności wykraczających poza kompetencje, o których mowa w §22,
j. podjęcie uchwały o połączeniu z inną Fundacją lub o likwidacji Fundacji.

§18.
1. Rada Naukowa Fundacji jest organem o charakterze doradczym Fundacji.
2. Członkami Rady Naukowej Fundacji są osoby zaproszone do współpracy przez organy Fundacji posiadające dorobek naukowy i zawodowy lub doświadczenie pozwalające zapewnić merytoryczny nadzór działań i określenie kierunku rozwoju Fundacji.
3. W skład Rady Naukowej Fundacji z mocy Statutu wchodzą Fundatorzy.

§19.
Do kompetencji Rady Naukowej Fundacji należy w szczególności:
a. czuwanie nad kierunkami rozwoju Fundacji,
b. zapewnienie wysokiego poziomu pracy Fundacji,
c. wspieranie działań statutowych Fundacji.

§20.
1. Posiedzenia Rady Naukowej Fundacji są zwoływane z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Zarządu.
2. Członkiem Rady Naukowej Fundacji zostaje się na czas nieokreślony.
3. Liczba członków Rady Naukowej Fundacji jest nieokreślona.
4. Ustalenia z posiedzeń Rady Naukowej Fundacji zapisywane są w formie zaleceń, podejmowanych zwykłą większością głosów członków obecnych na posiedzeniu Rady.

§21.
1. Zarząd Fundacji składa się od 1 do 5 członków, w tym Prezesa Zarządu, powoływanych przez Radę Fundacji.
2. Kadencja Zarządu Fundacji trwa 3 lata i kończy się po zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Fundacji za ostatni rok trwania kadencji.
3. Członkostwo w Zarządzie Fundacji ustaje na skutek:
a. upływu kadencji;
b. odwołania przez Radę Fundacji przed upływem kadencji, w drodze uchwały podjętej bezwzględną liczbą głosów przez Radę Fundacji na wniosek Przewodniczącego Rady;
c. rezygnacji z członkostwa złożonej na piśmie Przewodniczącemu Rady Fundacji;
d. skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub za przestępstwo skarbowe;
e. śmierci członka Zarządu.
4. Pierwszy skład Zarządu, w tym Prezesa Zarządu Fundacji powołują Fundatorzy w dniu sporządzenia i podpisania Aktu Notarialnego ustanawiającego Fundację.
5. Pracami Zarządu Fundacji kieruje Prezes Zarządu Fundacji.
6. Zarząd Fundacji wybiera spośród siebie:
a. Wiceprezesa Zarządu,
b. Sekretarza,
c. Skarbnika,
d. Specjalistę ds. public relations.

§ 22.
1. Zarząd Fundacji kieruje działalnością Fundacji, prowadzi sprawy Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Do zadań Zarządu Fundacji należy w szczególności:
a. kierowanie bieżącą działalnością Fundacji,
b. powoływanie tematycznych zespołów roboczych do realizacji zadań
statutowych,
c. zarządzanie majątkiem Fundacji,
d. realizacja celów statutowych,
e. sporządzanie rocznych bilansów i sprawozdań z działalności Fundacji oraz przedkładanie je Radzie Fundacji;
f. inicjowanie zmian Statutu;
g. prawo uczestnictwa i zabierania głosu podczas zgromadzeń Rady Fundacji.

§ 23.
1. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji we wszystkich sprawach, z wyjątkiem spraw majątkowych, może składać każdy członek Zarządu samodzielnie.
2. W sprawach majątkowych oświadczenia woli w imieniu Fundacji składa dwóch członków Zarządu działających łącznie, a w przypadku zarządu jednoosobowego samodzielnie Prezes Zarządu.

§ 24.
1. Zarząd Fundacji podejmuje uchwały zwykłą większością głosów. Przy równej liczbie głosów decyduje głos Prezesa Zarządu Fundacji, a w razie jego nieobecności Wiceprezesa.
2. Uchwały podejmowane są na posiedzeniach Zarządu Fundacji, zwoływanych przez Prezesa Zarządu Fundacji w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz na kwartał.
3. O posiedzeniu Zarządu muszą zostać poinformowani wszyscy członkowie na co najmniej 7 dni przed terminem posiedzenia.
4. Prezes Zarządu obligatoryjnie zwołuje posiedzenie Zarządu do końca pierwszego kwartału w celu sporządzenia przez Zarząd rocznego sprawozdania z działalności Fundacji.
5. W sprawach niecierpiących zwłoki Zarząd Fundacji może podejmować uchwały poza posiedzeniami. Podejmowanie uchwał odbywa się na piśmie, drogą elektroniczną lub za pośrednictwem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, następnie
pisemnie potwierdzonych przez członków Zarządu biorących udział w głosowaniu.

§ 25.
1. Członkowie Zarządu Fundacji wykonują swoje obowiązki społecznie, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Fundacja może zawrzeć z członkiem Zarządu Fundacji umowę zlecenia lub umowę o dzieło, przy czym warunki umowy i wysokość wynagrodzenia ustala uchwałą Rada Fundacji.
3. W umowach z członkami Zarządu Fundacji, Fundację reprezentuje Przewodniczący Rady Fundacji lub inna osoba wyznaczona przez Radę Fundacji.


ROZDZIAŁ V inne

§26.
1. Fundacja dba o przejrzystość działania.
2. Nie jest możliwe:
a. udzielanie pożyczek lub zabezpieczeń zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku członków organów oraz osób, z którymi członkowie pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,
b. przekazywanie majątku Fundacji na rzecz członków organów oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
c. wykorzystywanie majątku na rzecz członków organów oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Fundacji.

§27.
1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana, lub wobec wyczerpania środków finansowych i majątku.
2. Decyzję o likwidacji Fundacji podejmuje Rada Fundacji, która powołuje likwidatora lub likwidatorów Fundacji.
3. Likwidatorami są członkowie ostatniego Zarządu Fundacji lub inne osoby powołane przez Radę.
4. W razie likwidacji Fundacji – Zarząd zawiadamia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
5. Likwidatorzy zobowiązani są podjąć wszelkie niezbędne czynności prawne i faktyczne zmierzające do ściągnięcia wierzytelności Fundacji, wypełnienia zobowiązań Fundacji oraz upłynnienia jej majątku.
6. Środki majątkowe, pozostające po likwidacji Fundacji Fundacja przeznacza na cele określone w § 7 Statutu.

§ 28
Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji.